ΜΕΛΗ

Εγγραφή Μέλους

Τα Μέλη λαμβάνουν ηλεκτρονικά ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις που διοργανώνει ο ΚΟΕΤ και επωφελούνται μειωμένων τελών συμμετοχής σε αυτές. Επιπρόσθετα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις του Οργανισμού, καθώς και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση koetinfo@gmail.com.

Καταβολή του ποσού συνδρομής στον τραπεζικό λογαριασμό του Κυπριακού Οργανισμού Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών (ΚΟΕΤ): 011001203373 (Τράπεζα Κύπρου).

Να συνοδεύεται από τη σημείωση: Εγγραφή μέλους – Ονοματεπώνυμο αιτητή/τριας.

Ανανέωση Συνδρομής Μέλους

Η ανανέωση συνδρομής Μέλους γίνεται με την καταβολή του ποσού συνδρομής στον τραπεζικό λογαριασμό του Κυπριακού Οργανισμού Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών (ΚΟΕΤ): 011001203373 (Τράπεζα Κύπρου).

Να συνοδεύεται από τη σημείωση: Ανανέωση συνδρομής – Ονοματεπώνυμο αιτητή/τριας.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close